Personalijų kartoteka

Kartotekoje sukaupta informacija apie žymius Lietuvos asmenis – mokslininkus, rašytojus, menininkus, valstybės, visuomenės, bažnyčios bei kultūros veikėjus, taip pat įvairių mokslo bei veiklos sričių pradininkus. Čia rasite informacijos ir apie kitų šalių žymius asmenis, jų įnašą į Lietuvos mokslo, valstybės, visuomenės, švietimo, bažnyčios ir kitų sričių vystymąsi.

Informacijos masyvo pagrindas - analiziniai aprašai iš Lietuvos periodinės spaudos ir Lietuvoje leistų knygų. Kartoteka pradėta rengti 1956 metais, tačiau analiziniai aprašai iš “Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraščio” įjungti nuo 1947 metų, o nuo 1951 metų – iš “Tarybinės Lituanikos metraščio”. Tokiu būdu kartotekoje atsispindi 1947-1996 metų Lietuvos periodinės spaudos publikacijos. Lietuvoje leistų knygų turinio askleidimas praplėtė informacinės paieškos galimybes, nes į kartoteką pateko analiziniai aprašai iš straipsnių rinkinių, almanachų, antologijų, mokslo darbų, tęstinių leidinių ir net iš monografijų.

Tarpukario (1918-1940) periodinės spaudos turinys atskleistas fragmentiškai, į kartoteką pateko analiziniai aprašai tik iš kai kurių žurnalų, tokių kaip “Kultūra”, “Naujoji Romuva”, “Židinys” ir kiti. Taip pat nėra pilnai atskleistas to meto laikraščių turinys.

Nuo 1990 metų kartoteka pildoma analiziniais aprašais iš lietuvių išeivijos žurnalų, straipsnių rinkinių, monografijų, kai kurių žurnalų (“Aidai”, 1944-1991, “Metmenys”) turinys atskleistas pilnai. Į kartoteką pateko informacija iš bibliografinės rodyklės “Bibliografijos žinios. Lituanika”. Tai išeivijos periodinės spaudos straipsniai, taip pat užsienio šalių spaudos publikacijos apie Lietuvą.

Kartotekoje informacija pateikta personalijų abėcėlės seka. Kiekvienos jų viduje informacija išdėstyta šiuo principu: darbai ar kūryba, straipsniai apie asmenį, ikonografinė medžiaga ir asmeniui skirti meno kūriniai. Be šių pagrindinių informacijos išdėstymo skyrių, informacija kiekvienos personalijos viduje išdėstyta pagal jos veiklos pobūdį.

Kartotekoje sukaupta daugiau kaip 385 000 kortelių. Nuo 1997 metų informacija apie žymius asmenis kaupiama elektroninėje Lietuvos periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje ir lokaliose duomenų bazėse.